25.06.2022

MuN - NOWY SINGIEL

Wroc³awski MuN udostêpni³ pierwszy singiel zapowiadaj±cy album "Presomnia", który uka¿e siê 4 wrze¶nia nak³adem labelu Piranha Music.

Materia³ zarejestrowany zosta³ w Jupiter Ranch Studio, a za mix oraz master odpowiada Marcin Klimczak z Mustache Ministry. Ok³adkê zaprojektowa³ wokalista zespo³u, Ozimir Gaslonsky.Na nadchodz±cym albumie MuN kontynuuje eksploracjê przestrzeni pomiêdzy stoner doomem a post-metalem, jednak z wyra¼nie s³yszalnymi wp³ywami metalu progresywnego czy ambientu. Bêdzie to zarazem drugie dzie³o grupy od rozszerzenia sk³adu z instrumentalnego trio do kwartetu z wokalist±

tracklista
1. Intro
2. Scowl
3. Arthur
4. Topple
5. Deceit
6. Verity
7. Decree