25.06.2022

ZAGRAJ NA 11 IMIELIN BLUES FESTIVAL

Konkursowe przes³uchania oraz festiwalowe koncerty w ramach tegorocznej, jedenastej edycji Imielin Blues Festival, odbêd± siê w dniach 7-8 listopada 2020. Do 25 pa¼dziernika organizatorzy czekaj± na zg³oszenia wykonawców, którzy chcieliby spróbowaæ si³ w tegorocznym konkursie. Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody pieniê¿ne, pami±tkowe statuetki oraz wystêp podczas g³ównego koncertu imprezy.