25.06.2022

APOCALYPTICA Z LZZY Z HALESTORM!

APOCALYPTICA zaprezentowa³a nowy singiel zatytu³owany „Talk To Me". Panowie do nagrania zaprosili wokalistkê Halestorm, Lzzy Hale. Do utworu powsta³ równie¿ klip, który mo¿na obejrzeæ w rozwinieciu.